STATUT

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o političkim strankama (N.N. br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), na I Saboru Hrvatske stranke nezaposlenih, održanom 05.10.2005. godine s početkom u 19,00 h na adresi Tomassinijeva 11 u Puli, donesen je

STATUT
HRVATSKE STRANKE NEZAPOSLENIH

Članak 1

Statut Hrvatske stranke nezaposlenih (u daljnjem tekstu: Stranka) sadrži odredbe o:

- nazivu i sjedištu,
- pečatu Stranke,
- znaku Stranke,
- zastavi Stranke,
- predstavljanju i zastupanju Stranke,
- ciljevima i načinu djelovanja,
- načelima,
- članstvu,
- oblicima organiziranja,
- upravnim tijelima, načinu njihovog izbora i opoziva, trajanju mandata, te načinu odlučivanja,
- sredstvima za rad,
- prestanku, te postupku s imovinom u slučaju njenog prestanka.

 

1. Naziv i sjedište

Članak 2

Puni naziv stranke je «Hrvatska stranka nezaposlenih». Skraćeni naziv je «HSN». U političkoj aktivnosti i pravnom prometu koriste se:
1. puni ili
2. skraćeni naziv.

Članak 3

Sjedište Stranke je: Osječka 29, 52100 Pula.

2. Pečat stranke

Članak 4

Stranka ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm, sastoji se od dvije koncentrične kružnice, jedna promjera 20 mm, a druga promjera 30 mm, a unutar dviju kružnica velikim obrubljenim slovima ispisano je HSN, gdje su sva tri slova međusobno spojena na način da je slovo H spojeno na donji krak slova S, a slovo N spojeno na gornji krak slova S i stepenasto su locirana.
Unutar kružnica s gornje strane kružnice ispisano je HRVATSKA STRANKA, a unutar kružnica s donje strane NEZAPOSLENIH.

3. Znak stranke

Članak 5

 

Stranka ima znak koji se sastoji od kruga žute boje u kojem je velikim slovima ispisano HSN na način opisan u prethodnom članku, s time što je slovo H crvene, S bijele, a N plave boje. Boje slova nisu strogo odijeljene, već se prelijevaju iz jednog slova u drugo. Iz crvene boje izlazi do polovine slova S crveno bijela «šahovnica». S lijeve i desne strane žutog kruga vidljiva je horizontalno valovita azurno plavo-travnato zelena traka. Azurno plava boja je u gornjoj, a travnato zelena u donjoj polovini trake.

4. Zastava stranke

Članak 6

 

Zastava stranke je vertikalni pravokutnik u omjeru 1:2, a u sredini se nalazi znak Stranke iz članka 5. Osnovu zastave, pozadi znaka, čine dvije boje: gornja polovina je azurno plava, a donja polovina je travnato zelena.

 

5. Predstavljanje i zastupanje stranke

Članak 7

 

Stranku predstavlja i zastupa predsjednik Stranke.

6. Ciljevi i način djelovanja

Članak 8

 

Stranka je pravna osoba upisana u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.


Članak 9

 

Osnovni ciljevi Stranke su:
- društvena cjelovitost svih građana Republike Hrvatske,
- briga o čovjeku,
- plansko određenje razvoja gospodarstva s naglaskom na proizvodnju i turizam,
- zapošljavanje i plaća koja osigurava financijsku, materijalnu sigurnost i dostojanstvo čovjeka i obitelji za vrijeme radnoga vijeka i u vrijeme mirovine,
- animacija naroda na stalnu i stvarnu demokratsku aktivnost i
- zalaganje za zdrav život kroz zaštitu i očuvanje prirode.

U ostvarivanju ciljeva iz Programa, Stranka je otvorena za suradnju s političkim strankama, nezavisnim listama, udrugama i ostalim asocijacijama u Republici Hrvatskoj, koje imaju slične programe i ciljeve.

 

Članak 10

 

Rad i djelovanje Stranke je javno i u cjelini se ostvaruje na javnim skupovima, tribinama, sudjelovanjem na okruglim stolovima i na druge načine, uspostavljajući odnose i djelujući na javno mnijenje ljudi. Javno djelovanje odnosi se i na Sabor stranke, sjednice i sastanke Stranke otvorene za javnost, konferencijama za novinare, izjavama i priopćenjima za javnost.

O unutarstranačkim pitanjima Stranka može raspravljati i odlučivati odvojeno od javnosti.

7. Načela

Članak 11

 

Sloboda i socijalna sigurnost svakog građanina preduvjet je za isti status zajednice, odnosno društva. Za ostvarivanje tog cilja Stranka će, uz Programska načela, raditi na:
- višestranačkom i parlamentarnom sustavu,
- podjeli vlasti po vrsti,
- jednakopravnosti svih pred zakonom,
- jednakopravnosti svih oblika vlasništva i
- slobodnom tržištu roba, rada i kapitala.

 

Članak 12

 

Svi akti Stranke moraju biti u skladu sa Statutom Stranke, a akti nižih tijela i dužnosnika i sa Statutom i s aktima viših tijela i dužnosnika Stranke.

Svaki član Stranke dužan je držati se Statuta Stranke i poštivati odluke nadležnih tijela i dužnosnika Stranke. Sve odluke i drugi akti nadležnih tijela i dužnosnika Stranke stupaju na snagu danom donošenja, osim ako u njima nije drukčije navedeno.


Članak 13

 

Djelovanje Stranke je javno. Javnost djelovanja Stranke osigurava se sudjelovanjem članova Stranke u radu njezinih tijela na svim organizacijskim nivoima, izvještavanjem članova o radu, slobodnim uvidom u dokumentaciju Stranke od strane tijela državne vlasti i javnim priopćavanjem.
Ovlaštene osobe imaju pravo i dužnost izvještavati javnost o političkom djelovanju i o radu Stranke koji ne predstavlja službenu ili poslovnu tajnu.
Sabor i sjednice Stranke su otvorene za javnost, osim onih na kojima se iznose podaci koji su službena i poslovna tajna, na kojima se rješavaju odnosi od životne važnosti u Stranci, o čemu govori Poslovnik o radu tijela Stranke.


Članak 14

Službenom tajnom Stranke smatraju se:

1. isprave i osobni podaci o članovima Stranke, te dokumentacija o njihovom političkom djelovanju, osim onih isprava, podataka i dokumenata za čiju je objavu Predsjedništvo Stranke dalo odobrenje na osnovi prethodnog pristanka člana i
2. isprave i podaci o trenutnom financijskom i drugom materijalnom stanju Stranke.

Poslovnom tajnom Stranke smatraju se:
1. isprave, podaci i dokumentacija koje Stranka ima o drugim osobama ili institucijama s kojima surađuje osim onih, za čiju je objavu Predsjedništvo Stranke dalo prethodno odobrenje i
2. isprave i podaci naznačeni kao poslovna tajna od strane drugih pravnih osoba.
Službenom ili poslovnom tajnom smatraju se i druge isprave i podaci vezani uz rad i političko djelovanje Stranke čije bi priopćavanje bilo protivno interesima Stranke. Službene i poslovne tajne iz ovog članka ne predstavljaju tajnu za tijela državne vlasti nadležna za financijska, imovinska, istražna i sudska pitanja, kao i za vođenje Registra političkih stranaka. Službenom i poslovnom tajnom ne smatraju se sredstva utvrđena čl. 20. st.1 Zakona o političkim strankama (NN br. 76/93, 111/ 96, 164/ 98 i 36/01) i eventualnim naknadnim dopunama i izmjenama istog Zakona.

8. Članstvo

Članak 15

Članom Stranke može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji potpiše svojom voljom pristupnicu nakon pročitanog Programa i Statuta Stranke.

Članak 16

Članstvo u Stranci može biti redovno ili počasno.
Redovni članovi se organiziraju i evidentiraju po teritorijalnom načelu, u organizacijskim oblicima Stranke. Počasni članovi se organiziraju i evidentiraju samo u središnjoj evidenciji članstva Stranke, osim u slučajevima kad imaju prebivalište ili boravište u RH i izraze želju da budu članovi nadležnog organizacijskog oblika.

8.1. Počasno članstvo

Članak 17

Počasnim članom Stranke može postati osoba zaslužna za razvoj Stranke, demokracije, građanskih sloboda ili društva općenito.
Predsjedništvo Stranke donosi pojedinačne odluke o počasnom članstvu u Stranci.

8.2. Redovno članstvo

Članak 18

Odluka o članstvu donosi se na sjednici Predsjedništva ustrojstvenih oblika Stranke.

Članak 19

Član Stranke ne može biti istovremeno članom druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Registar članstva vodi se pri Predsjedništvu Stranke.
Predsjedništvo Stranke, odnosno tajnik Stranke, vodi evidenciju članstva prema evidencijama ustrojstvenih oblika a isti su dužni promptno izvještavati Predsjedništvo Stranke, odnosno tajnika Stranke o svim promjenama.


Članak 20

Član ima pravo:
- sudjelovati u kreiranju politike Stranke,
- birati i biti biran,
- samostalno inicirati akciju koja nije suprotna Statutu i programskim načelima Stranke,
- biti biran na stranačkim listama lokalnog i državnog karaktera,
- biti informiran o radu Stranke,
- primati solidarnu pomoć Stranke i
- sudjelovati u svim aktivnostima Stranke.


Članak 21

Član ima obvezu:
- plaćati članarinu,
- prisustvovati sjednicama i saborima na koje je pozvan.
Član može biti oslobođen plaćanja, što se regulira Pravilnikom o članarini i načinu plaćanja.


Članak 22

Članstvo u Stranci prestaje:
- svojevoljnim istupanjem iz članstva,
- brisanjem iz evidencije i
- donošenjem odluke o isključenju.
Predsjedništvo Stranke donosi poseban Pravilnik o istupanju, brisanju i isključenju iz Stranke, kao i o žalbi o istima.


Članak 23

Istupanjem iz članstva prestaje članstvo u Stranci, a izraženo je slobodnom voljom člana. Član daje pisanu izjavu o istupanju, koja ne mora biti obrazložena. Član može dati i usmenu izjavu o istupanju ukoliko je daje na Saboru ili saboru organizacijskih oblika, te kao takva ulazi u zapisnik s istog sabora. Tajnik nadležnog organizacijskog oblika daje članu ispisnicu.


Članak 24

Brisanje iz evidencije članstva provodi se:
- ako je prilikom učlanjenja u Stranku potpisnik pristupnice dao netočne ili neistinite podatke,
- ako član nije platio članarinu 6 mjeseci nakon isteka roka,
- ako član Stranke pristupi drugoj političkoj stranci u RH,
- ako član Stranke bude kandidat na bilo kojoj drugoj listi bez suglasnosti Stranke i
- smrću člana Stranke.

Odluku o brisanju iz evidencije članstva donosi predsjedništvo organizacijskog oblika odnosno, Predsjedništvo stranke za članove istog Predsjedništva. Žalba na brisanje iz evidencije članstva nije dopuštena u slučajevima iz stavka 1. alineje 1, 2 i 3 ovog članka. Brisani član se može ponovo učlaniti u Stranku nakon što se otklone razlozi radi kojih je brisan iz evidencije.


Članak 25

Isključenje iz članstva Stranke provodi se ako:
- član ne poštuje i krši Načela Stranke, Statut Stranke ili odluke nadležnih tijela i dužnosnika Stranke,
- svojim ponašanjem, djelovanjem ili postupanjem nanese štetu interesima ili ugledu pojedinog tijela Stranke ili Stranke u cjelini,
- u javnosti višekratno iznosi političke stavove koji su u suprotnosti Načelima Stranke, Statutom Stranke i odlukama nadležnih tijela i dužnosnika Stranke,
- iznosi neistine o djelovanju i radu Stranke ili organizacijskih oblika Stranke i
- u svojim javnim nastupima višekratno vrijeđa ili kleveće drugog člana Stranke. Nadležna tijela za donošenje odluke o isključenju su:
- u prvostupanjskom postupku predsjedništvo ustrojstvenog oblika Stranke prema teritorijalnoj pripadnosti člana, odnosno Predsjedništvo stranke za članove istog u nazočnosti člana i
- u drugostupanjskom postupku Sud časti u nazočnosti člana.
Prijedlog za isključenje podnosi se nadležnom tijelu u pisanom obliku.

Prijedlog za isključenje može podnijeti svaki član Stranke, uz podršku 4 (četiri) člana Stranke, u pisanom obliku, te sva tijela Stranke.
Nadležno tijelo mora prijedlog o isključenju uvrstiti u dnevni red svoje prve slijedeće sjednice. Odluka o isključenju iz Stranke donosi se na sjednici nadležnog tijela.
Odluka iz prethodnog stavka može biti donesena i bez nazočnosti istoga člana ukoliko isti nije opravdao svoju odsutnost.
Tijelo koje donosi odluku o isključenju ili neisključenju dužno je za slučajeve iz st. 1, alineja 5 ovog članka pokušati provesti postupak mirenja.
Stranke u postupku imaju pravo žalbe na odluku tijela koje donosi odluku o isključenju ili neisključenju u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba odgađa izvršenje odluke, a podnosi se Sudu časti u pisanom obliku. Sud časti dužan je postupiti prema odredbama čl. 44. ovog Statuta. Odluka Suda časti je konačna i isključuje pravo žalbe, a stupa na snagu danom uručenja odluke isključenom članu odnosno, danom objave odluke na oglasnoj ploči organizacijskog oblika Stranke kojoj je isključeni član pripadao odnosno, na oglasnoj ploči u sjedištu Stranke za isključenog člana Predsjedništva Stranke, ukoliko isključeni član ne primi odluku u roku od 15 dana od dana donošenja iste.
Isključeni član može ostvariti pravo na ponovno učlanjenje u Stranku najmanje 24 mjeseca nakon odluke Suda časti o isključenju. Odluku o ponovnom učlanjenju donosi isto tijelo koje je svojedobno donijelo prvostupanjsko rješenje o isključenju iz Stranke.


Članak 26

Obavljanje funkcije prestaje:
- istekom mandata,
- podnošenjem ostavke i
- razrješenjem.
Nadležna tijela za donošenje odluke o razrješenju su:
- u prvostupanjskom postupku predsjedništvo ustrojstvenog oblika Stranke prema teritorijalnoj pripadnosti člana, odnosno Predsjedništvo stranke za članove istog u nazočnosti člana i
- u drugostupanjskom postupku Sud časti u nazočnosti člana.
Prijedlog za razrješenje podnosi se nadležnom tijelu u pisanom obliku.

Prijedlog za razrješenje može podnijeti svaki član Stranke, uz podršku 4 (četiri) člana Stranke, u pisanom obliku, te sva tijela Stranke. Nadležno tijelo mora prijedlog o razrješenju uvrstiti u dnevni red svoje prve slijedeće sjednice. Odluka o razrješenju donosi se ukoliko član 60 dana zanemaruje preuzete obaveze ili ih ne obavlja u zadanom roku ili ih obavlja nekvalitetno, uz nazočnost člana na sjednici nadležnog tijela.
Odluka iz prethodnog stavka može biti donesena i bez nazočnosti istoga člana, ukoliko isti nije opravdao svoju odsutnost. Stranke u postupku imaju pravo žalbe na odluku tijela koje donosi odluku o razrješenju ili nerazrješenju u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba odgađa izvršenje odluke, a podnosi se Sudu časti u pisanom obliku. Sud časti dužan je postupiti prema odredbama čl. 44. ovog Statuta. Odluka Suda časti je konačna i isključuje pravo žalbe, a stupa na snagu danom uručenja odluke razriješenom članu odnosno, danom objave odluke na oglasnoj ploči organizacijskog oblika Stranke kojoj je razriješeni član pripadao odnosno, na oglasnoj ploči u sjedištu Stranke za razriješenog člana Predsjedništva Stranke, ukoliko razriješeni član ne primi odluku u roku od 15 dana od dana donošenja iste. Razriješeni član može ostvariti pravo na ponovno obavljanje iste ili neke druge funkcije na bilo kojoj razini u Stranci najmanje 24 mjeseca nakon odluke Suda časti o razrješenju, na način utvrđen ovim Statutom.

9. Oblici organiziranja

Članak 27

Stranka je organizirana na teritorijalnom načelu. Članstvo Stranke može primijeniti princip interesnog organiziranja (klub mladih, klub žena i sl.).

Članak 28

Članstvo Stranke teritorijalno je organizirano slijedećim ustrojstvenim oblicima:
- županijska organizacija,
- gradska organizacija i
- općinska organizacija.

Županijska organizacija je oblik organiziranja i povezivanja članova i organizacija na području županije. Gradska i općinska organizacija imaju izjednačeni status i temeljni su oblik povezivanja i organiziranja članova na području jedinice lokalne samouprave sa statusom grada, odnosno općine. Područje djelovanja organizacijskog oblika Stranke podudara se s administrativno-teritorijalnim ustrojem Republike Hrvatske. U pojedinim naseljima, općinama i sl. u kojima nije organizirana gradska ili općinska organizacija, djeluju povjerenici Stranke.
Iznimno, tamo gdje ne postoji organizacijski oblik, niti je imenovan povjerenik, članstvo se priklanja teritorijalno najbližoj organizaciji, o čemu odluku donosi Predsjedništvo županijske organizacije. Ustrojstveni oblici nemaju svojstvo pravne osobe. Ustrojstvo i način rada istih, uređuje se Pravilnikom o ustrojstvu i načinu rada ustrojstvenih oblika, kojeg donosi Predsjedništvo Stranke.

Tijela ustrojstvenih oblika iz st. 1 ovog članka su:
- sabor,
- predsjedništvo,
- nadzorni odbor,
- predsjednik,
- dva potpredsjednika,
- tajnik i
- rizničar.

Članak 29

Stranka jedinstveno obuhvaća članstvo i sve organizacijske oblike Stranke u Republici Hrvatskoj.
Tijela Stranke su:
- Sabor Stranke,
- Predsjedništvo Stranke,
- Predsjednik Stranke,
- Tajnik Stranke,
- Nadzorni odbor i
- Sud časti.

10. Upravna tijela, način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja
10.1. Središnjica

Članak 30

Sabor Stranke je najviše upravno, izborno, programsko i političko tijelo Stranke.
Sastav Sabora stranke čine:
- Predsjedništvo Stranke,
- predsjedništva županijskih organizacija,
- predsjedništva gradskih organizacija,
- predsjedništva općinskih organizacija,
- delegati članstva gradskih i općinskih organizacija koji nisu članovi predsjedništava istih, kojih se broj utvrđuje odlukom Predsjedništva Stranke, a na temelju pravilnika iz st. 4 ovog članka.
- povjerenici Stranke za područja gdje nije konstituirana organizacija,
- zastupnici Stranke u Hrvatskom saboru te ministri iz redova Stranke,
- članovi poglavarstava županija, gradova i općina iz redova Stranke,
- vijećnici županijskih skupština iz redova Stranke,
- vijećnici gradskih i općinskih vijeća iz redova Stranke,
- članovi Nadzornog odbora stranke,
- članovi nadzornih odbora organizacijskih oblika Stranke i
- članovi Suda časti. Sabor saziva predsjednik Stranke po odluci Predsjedništva Stranke.
O delegiranju i načinu rada delegata (st.2, alineja 5) na Saboru, Predsjedništvo Stranke donosi poseban Pravilnik.
Saboru mogu prisustvovati gosti bez prava glasa, kao i informativni mediji.


Članak 31

Sabor Stranke može biti redovni ili izvanredni.
Redovni Sabor Stranke održava se jednom u 4 (četiri) godine, a obvezno nakon izbora za zastupnike Hrvatskog sabora. Saziva ga predsjednik Stranke u roku 120 dana nakon objave konačnih službenih rezultata izbora. Sabor Stranke je izbornog karaktera na kojem se izglasavaju mandati na 4 (četiri) godine. Odluku o sazivanju redovnog Sabora donosi Predsjedništvo, a sadržava prijedlog dnevnog reda, i objavljuje se najkasnije 30 dana prije početka Sabora.

Odluku o sazivanju izvanrednog Sabora, kad su nastupile izvanredne okolnosti, donosi Predsjedništvo samostalno ili na prijedlog jednog ili više predsjedništava organizacijskih oblika Stranke ako prijedlog predlagatelja ocijeni opravdanim, a saziva ga predsjednik Stranke. Odluka o sazivanju izvanrednog Sabora Stranke sadrži prijedlog dnevnog reda, a objavljuje se najkasnije 8 (osam) dana prije početka Sabora.


Članak 32

Sabor Stranke:
- donosi Statut stranke,
- donosi Program stranke,
- donosi Poslovnik o radu,
- donosi Statute organizacijskih oblika,
- donosi plan strategije Stranke,
- donosi program rada Stranke za narednu godinu,
- donosi izmjene i dopune akata iz alineje 1-6 ovoga članka,
- odlučuje o izvještaju o radu u protekloj godini, kojeg podnosi predsjednik Stranke,
- prati i ocjenjuje rad ustrojstvenih oblika Stranke,
- bira i razrješava predsjednika, potpredsjednike, tajnika i rizničara Stranke uz mogućnost ponavljanja mandata,
- bira i razrješava i ostale članove Predsjedništva uz mogućnost ponavljanja mandata,
- razmatra otvoreno o svim pitanjima u vezi Stranke,
- donosi odluku o prestanku Stranke,
- bira i razrješava Nadzorni odbor Stranke i
- bira i razrješava Sud časti Stranke.


Članak 33

Sabor Stranke odlučuje pravovaljano ako je nazočno najmanje jedna polovina od ukupnog broja članova Sabora, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih.
Ako o istom predmetu postoji više prijedloga, usvojenim se smatra onaj koji dobije veći broj glasova prisutnih. Svaki prisutni član može glasovati samo jednom o istom prijedlogu.

Članak 34

Na Saboru Stranke odlučuje se o načinu biranja kandidata i to tajno ili javno.


Članak 35

U strukturi članstva i upravnih tijela treba voditi brigu o što većoj izjednačenosti zastupljenosti spolova te raznih dobnih skupina. Kriteriji za članstvo u upravnim tijelima stranke su moralne osobine, iskustvo i stručnost, uz ograničenje multipliciranja funkcija.


Članak 36

Predsjedništvo Stranke je izvršno i političko tijelo Stranke.
Predsjedništvo Stranke za svoj rad i postupke odgovara Saboru Stranke.
Predsjedništvo Stranke čine 7 (sedam), 9 (devet) ili 11 (jedanaest) članova i to:
- predsjednik koji je istovremeno i predsjednik Predsjedništva Stranke,
- dva potpredsjednika,
- tajnik,
- rizničar i
- 2 (dva), 4 (četiri) ili 6 (šest) članova koje bira Sabor stranke, a koji osim članstva u Saboru i Predsjedništvu Stranke, nisu članovi u ostalim tijelima središnjice Stranke.

Predsjedništvo Stranke sastaje se najmanje jednom mjesečno, a saziva ga predsjednik Stranke. Iznimno, Predsjedništvo Stranke može se sastati i rjeđe, ali ne manje od jednom u dva mjeseca i to samo u ljetnom periodu.
Predsjedništvo Stranke odlučuje pravovaljano ako je nazočan natpolovičan broj članova Predsjedništva, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih.

Predsjedništvo Stranke:
- donosi odluku o sazivanju redovnog i izvanrednog Sabora,
- donosi opće akte i odluke,
- utvrđuje političke stavove Stranke,
- donosi odluke o prijemu u članstvo na područjima gdje još nisu osnovani ustrojstveni oblici Stranke,
- odlučuje o osnivanju ustrojstvenih i interesnih oblika Stranke,
- odlučuje o financijskim i ostalim životnim pitanjima Stranke,
- donosi financijski plan i završni račun Stranke,
- vodi središnji registar članova,
- razrješava predsjednika, potpredsjednike, tajnika,rizničara i ostale članove. Predsjedništva Stranke u izvanrednim situacijama i bira njihove vršitelje dužnosti, koji svoje dužnosti obavljaju do isteka mandata opozvanog člana, a na temelju Pravilnika iz st. 9 ovog članka.
- saziva Sabor županijskih organizacija u slučaju kad isti nije sazvan dvostruko duže vremena od vremena propisanog Statutom, kao i gradskih i općinskih organizacija gdje još nije osnovana županijska organizacija i
- raspušta županijske organizacije iz prethodne alineje ovoga stavka u slučaju da ne skupi kvorum za Sabor koji saziva, kao i gradske i općinske organizacije gdje još nije osnovana županijska organizacija, te može imenovati povjerenika.

Predsjedništvo Stranke donosi Pravilnik o izvanrednim situacijama, kao što su npr:
- prirodne nepogode i katastrofe,
- rat i ratne operacije i
- ostale okolnosti koje bitno otežavaju rad Stranke.

Predsjedništvo za svoj rad odgovara Saboru Stranke.
Mandat Predsjedništva je 4 (četiri) godine.


Članak 37

Predsjednik Stranke izvršno je tijelo Stranke.
Predsjednika Stranke bira Sabor Stranke.
Predsjednik Stranke:
- zastupa i predstavlja Stranku,
- rukovodi Strankom,
- saziva redovni i izvanredni Sabor Stranke,
- kreira, skupa s potpredsjednicima i tajnikom, politiku Stranke,
- saziva i vodi sjednice Predsjedništva Stranke,
- priprema sjednice i Sabor skupa s potpredsjednicima i tajnikom,
- podnosi izvještaj Predsjedništvu Stranke o radu između dviju sjednica,
- podnosi izvještaj Saboru stranke o radu između dva sabora,
- provodi odluke Sabora i Predsjedništva,
- surađuje s predsjednicima županijskih organizacija i nadzire ih i
- obavlja i sve ostale poslove i dužnosti definirane Pravilnikom o obvezama i dužnostima upravnih tijela, koje donosi Predsjedništvo.

Predsjednik Stranke za svoj rad odgovara Predsjedništvu Stranke i Saboru Stranke.
Mandat mu je 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponavljanja mandata.
Kandidate za predsjednika predlažu članovi na Saboru Stranke.
Predsjednikom Stranke postaje kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova.


Članak 38

Potpredsjednik Stranke izvršno je tijelo Stranke.
Stranka ima 2 (dva) potpredsjednika.
Potpredsjednike Stranke bira Sabor Stranke.
Potpredsjednik svoju dužnost obavlja na rok od četiri (4) godine uz mogućnost ponavljanja mandata.
Potpredsjednik Stranke:
-zamjenjuje predsjednika Stranke u njegovoj odsutnosti ili po usmenom ili pisanom ovlaštenju predsjednika Stranke,
- sudjeluje u rukovođenju Strankom,
- priprema sjednice i Sabor skupa s predsjednikom, drugim potpredsjednikom i tajnikom Stranke,
- kreira, skupa s predsjednikom, drugim potpredsjednikom i tajnikom, politiku Stranke,
- provodi naloge i upute predsjednika Stranke,
- surađuje s potpredsjednicima županijskih organizacija i nadzire ih i
- obavlja i sve ostale poslove i dužnosti definirane Pravilnikom o obvezama i dužnostima upravnih tijela, koje donosi Predsjedništvo Stranke.

Potpredsjednik Stranke za svoj rad odgovara Predsjedništvu Stranke i Saboru Stranke. Postupak biranja potpredsjednika je isti kao i za predsjednika, a ovlasti su im da zamjenjuju predsjednika Stranke u odsutnosti, odnosno kada ih predsjednik ovlasti u pisanom ili usmenom obliku.

Članak 39

Tajnik Stranke izvršno je tijelo Stranke.
Tajnika Stranke bira Sabor Stranke na isti način kao i predsjednika Stranke.
Tajnik svoju dužnost obavlja na rok od četiri (4) godine uz mogućnost ponavljanja mandata.
Tajnik Stranke:
- sudjeluje u rukovođenju Strankom,
- kreira, skupa s predsjednikom i potpredsjednicima, politiku Stranke,
- brine i odgovara za izvršenje odluka Predsjednika i Predsjedništva,
- usklađuje rad sa svim nivoima ustrojstvenih oblika Stranke,
- šalje pozive za sjednice Predsjedništva i Sabor Stranke,
- pomaže svim tijelima Stranke,
- u odsutnosti Predsjednika i potpredsjednika ima ovlasti rukovođenja Strankom,
- vodi arhivu organizacije, - vodi zapisnik na sjednicama Predsjedništva Stranke,
- surađuje s tajnicima županijskih organizacija i nadzire ih i
- obavlja i sve ostale poslove i dužnosti definirane Pravilnikom o obvezama i dužnostima upravnih tijela, koje donosi Predsjedništvo Stranke.
Tajnik Stranke za svoj rad odgovara Predsjedništvu Stranke i Saboru Stranke


Članak 40

Rizničar Stranke član je Predsjedništva Stranke.
Rizničara Stranke bira Sabor Stranke.
Rizničar svoju dužnost obavlja na rok od četiri (4) godine uz mogućnost ponavljanja mandata.
Rizničar Stranke:
- sudjeluje u rukovođenju Strankom,
- kreira, skupa s predsjednikom i potpredsjednicima, politiku Stranke,
- brine i odgovara za izvršenje financijskih odluka Predsjednika i Predsjedništva,
- usklađuje rad sa svim nivoima ustrojstvenih oblika Stranke,
- vodi računa da niži ustrojstveni oblici Stranke redovito uplaćuju sredstva, koja po Pravilniku o raspodjeli financija, pripadaju Središnjici Stranke,
- vodi arhivu riznice Stranke,
- prikuplja donacije, sponzorstva i članarinu na nivou Središnjice,
- surađuje s rizničarima županijskih organizacija i nadzire ih i
- obavlja i sve ostale poslove i dužnosti definirane Pravilnikom o obvezama i dužnostima upravnih tijela, koje donosi Predsjedništvo Stranke.
Rizničar Stranke za svoj rad odgovara Predsjedništvu Stranke i Saboru Stranke.


Članak 41

Osim tijela iz čl. 26, st. 2, alineje 1 i 2 ovog Statuta, nadležnih za donošenje odluke o razrješenju, Sabor Stranke može razriješiti Predsjedništvo Stranke u cjelini, kao i pojedine članove i prije isteka mandata na koji su izabrani, ukoliko ne izvršavaju svoje dužnosti. Mandat novoga Predsjedništva traje do isteka mandata opozvanog Predsjedništva. Ukoliko se opoziva pojedini član ili više njih, bira se ili biraju novi, mandat mu, odnosno im, traje do isteka mandata Predsjedništva.


Članak 42

Nadzorni odbor Stranke nadzorno je tijelo Stranke, koje nadzire i kontrolira zakonitost rada, odluke i postupke Predsjedništva Stranke, kao i da li se materijalnim i financijskim sredstvima raspolaže i upravlja transparentno, namjenski, ekonomično i pošteno.

Predsjedništvo Stranke donosi Pravilnik o radu nadzornih odbora, kojeg prihvaća i verificira Sabor Stranke. Nadzorni odbor čine 3 (tri) člana, koje bira Sabor Stranke, a mandat im je 4 (četiri) godine, odnosno do slijedećeg redovnog Sabora Stranke. Sabor Stranke od ta tri člana izabire predsjednika, koji je dužan u roku od 30 dana od izbora Nadzornog odbora sazvati osnivačku sjednicu i na istoj sjednici donijeti Poslovnik o radu. Članstvo u ovom odboru isključuje obavljanje funkcija u gradskoj, općinskoj organizaciji, županijskoj organizaciji, središnjici i članstvo u ostalim tijelima gradske i općinske organizacije, županijske organizacije i središnjice, kao i jedinicama lokalne uprave i samouprave i obavljanje državničkih i veleposlaničkih dužnosti.

Nadzorni odbor neposredno je odgovoran Saboru Stranke.
Nadzorni odbor, u slučaju pronalaženja nepravilnosti u radu, kršenja Zakona i pozitivnih propisa, dužan je odmah izvijestiti Sud časti.
Nadzorni odbor u cijelosti ili njegovi članovi, u slučaju nesavjesnog rada, zapostavljanja i zanemarivanja dužnosti, nezakonitosti rada i sl. može biti razriješen na redovnom ili izvanrednom Saboru stranke. Navedene i ostale odredbe regulirane su Pravilnikom o nadzornim odborima.


Članak 43

Nadzorni odbori nižih organizacijskih oblika osnivaju se i organiziraju sukladno Pravilniku o nadzornim odborima.


Članak 44

Sud časti jedinstveno je i vrhovno arbitražno i sudbeno tijelo na nivou cijele Stranke nadležno za sporove među članstvom i za djela koje članstvo učini prema trećim osobama, a odgovorno je Saboru Stranke. Sud časti donosi odluke u predmetima opisanim u člancima 25. i 26. ovoga Statuta i arbitrira u predmetima iz članka 25, st. 1, alineja 5, te rješava i druge predmete sukladno odredbama Pravilnika o Sudu časti. Sud časti ima 3 (tri) člana od kojih je jedan predsjednik, a izabiru se na Saboru stranke, s mandatom od 4 (četiri) godine, odnosno do slijedećeg redovnog Sabora Stranke. Sabor Stranke od ta tri člana izabire predsjednika, koji je dužan u roku od 30 dana od izbora Nadzornog odbora sazvati osnivačku sjednicu i na istoj sjednici donijeti Poslovnik o radu.
Sud časti mora svaki, u pisanom obliku, predmet obraditi i riješiti u roku od 30 dana od dana primitka. U predmetima gdje je prekršen Zakon, Predsjedništvo odmah prijavljuje nadležnim službama izvršne, odnosno sudbene vlasti.

Članstvo u Sudu časti isključuje obavljanje funkcija u gradskoj i općinskoj organizaciji, županijskoj organizaciji, središnjici i članstvo u ostalim tijelima gradske, općinske organizacije, županijske organizacije i središnjice, kao i jedinicama lokalne uprave i samouprave i obavljanje državničkih i veleposlaničkih dužnosti.
Sud časti u cijelosti ili njegovi članovi, u slučaju nesavjesnog rada, zapostavljanja i zanemarivanja dužnosti, nezakonitosti rada i sl. može biti razriješen na redovnom ili izvanrednom Saboru stranke. Navedene i ostale odredbe regulirane su Pravilnikom o Sudu časti.

11. Sredstva za rad

Članak 45

Stranka stiče sredstva za rad sukladno čl. 18. Zakona o političkim strankama (NN br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01). ) i eventualnim naknadnim dopunama i izmjenama istog Zakona.


Članak 46

Stranka može dodjeljivati priznanja i nagrade članovima, predstavnicima, te fizičkim osobama koji nisu članovi i pravnim osobama u afirmaciji Programa Stranke, kao i za materijalnu i financijsku potporu. Kao priznanje, Stranka može dodjeljivati stranačke medalje, značke, zahvalnice i pohvalnice na prijedlog svih organizacijskih oblika.
U ime Stranke, priznanja dodjeljuje Predsjedništvo Stranke.

12. Prestanak djelovanja Stranke te postupak s imovinom Stranke u slučaju njenog prestanka


Članak 47

Stranka može prestati djelovati odlukom Sabora stranke kad su nastupile izvanredne okolnosti, na kojem je nazočno 2/3 članova od ukupnog broja članova koji čine Sabor stranke, a odluka je pravovaljana kada je izglasa natpolovična većina nazočnih sudionika Sabora.
Sabor Stranke saziva predsjednik Stranke ili v.d. predsjednika Stranke po odluci Predsjedništva Stranke. Sabor je i u izvanrednim okolnostima otvoren za informativne medije.


Članak 48

Pri odlučivanju o prestanku Stranke, Sabor odlučuje i o imovini Stranke, koja, prvenstveno, odlazi u humanitarne svrhe.

13. Prijelazne i završne odredbe


Članak 49

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Saboru Stranke. Organizacijski oblici koji se konstituiraju ili održavaju izvanredni sabor prije lokalnih izbora, organiziraju se prema odredbama ovog Statuta. Usklađivanje organizacijskih oblika s ovim Statutom obavlja se na redovnom Saboru nakon izbora za predstavnička tijela jedinica lokalne uprave i samouprave.
Tumačenje Statuta daje Predsjedništvo Stranke.

Pula, 05.10.2005.
Predsjednik Stranke Anto Anušić

 

Toscana CMS powered by www.aktiv-marketing.eu